ANUNȚ POST ÎNGRIJITOR

A N U N Ț

În temeiul H.G.1336/2022, a art.31 alin.1 și 5 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din  fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare și al art. 554 alin. 4 și 7 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Legea nr. 198 din 4 iulie 2023 a învățământului preuniversitar,

Școala Gimnazială Nr. 29 ,,Mihai Viteazul’’ Constanța anunţă scoaterea la CONCURS a unui post  contractual vacant de ÎNGRIJITOR  1 G (normă întreagă, perioadă nedeterminată)

 

 1. Cerințe de ocupare a postului :

Pentru a ocupa  un  post  contractual vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336 din 28.10.2022, cu modificările și completările ulterioare.

 1. Condiții generale:
 2. a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 3. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 4. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 5. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 8. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 9. h) nu a comis infracțiunile prevăzute la  1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h)

III. Condiții specifice:

 • Studii generale/medii.

Vechimea în muncă: minim 3 ani.

Disponibilitate de lucru în 2 schimburi;

Ocazional, disponibilitate de a lucra în weekend în cazul organizării unor evenimente la nivelul unității școlare.

 

 1. Principalele atribuții ale postului:

Sunt stabilite în fisa postului (anexa 1)

 

 1. Desfăşurarea concursului:

Concursul constă în 3 etape succesive, după cum urmează:

a)selecţia dosarelor de înscriere;

 1. b) proba practică;
 2. c) interviu;

 

 1. a) Dosarele de inscriere

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:

 formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;

copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

curriculum vitae, model comun european.

Adeverinţa care atesta starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

 

Calendarul de desfășurare a concursului:
Depunerea dosarelor: 18.03.-05.04.2024 interval orar 09,00-14,00;
Selectia dosarelor și afișarea rezultatelor: 05.04.2024 ora 14,00;
Depunerea contestațiilor privind selecția dosarelor: 05.04.2024 interval orar 14,00-15,00

Afișarea rezultatelor în urma contestațiilor: 05.04.2024, ora 16,00;
Proba practică: 08.04.2024, ora 09,00;
Proba de interviu:09.04.2024, ora 09,00;
Afișarea rezultatelor înainte de contestatii: 09.04.2024, ora 12,00;
Depunerea contestațiilor: 09.04.2024, interval orar: 12,00-15,00;
Rezolvarea contestațiilor:09.04.2024, ora 16,00;
Afișarea rezultatelor finale: 10.04.2024, ora 12,00.

 

Informaţii suplimentare la sediul Școlii Gimnaziale ,,Mihai Viteazul’’, Constanța, str. Cișmelei, nr.13, telefon  –  0341405848, contact@scoala29mihaiviteazul.ro.

Persoana de contact-secretar, Grozăvescu Nadia.

 

 Proba practică constă în testarea abilităților și aptitudinilor practice ale candidatului în vederea ocupării postului vacant pentru care candidează.

Proba practică se desfășoară pe baza unui plan stabilit de comisia de concurs, care va include următoarele criterii de evaluare:

capacitatea de adaptare;

capacitatea de gestionare a situațiilor dificile;

îndemânare și abilitate în realizarea cerințelor practice;

capacitatea de comunicare;

capacitatea de gestionare a resurselor alocate pentru desfășurarea probei practice.

 

În vederea testării pentru proba practică se pot stabili și alte criterii de evaluare. Aspectele constatate în timpul derulării probei practice vor fi consemnate în scris în anexa la raportul final al concursului, întocmită de secretarul comisiei de concurs, care se semnează de membrii acestei comisii.

 Interviul

Proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba practică.

În cadrul interviului se testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților. Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfășurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare.

Criteriile de evaluare pentru interviu sunt:

Abilități și cunoștințe impuse de funcție;

Capacitatea de analiză și sinteză;

Motivația candidatului;

Comportamentul în situațiile de criză;

Inițiativă și creativitate.

Fiecare membru al comisiei de concurs poate adresa întrebări candidatului. Nu se pot adresa întrebări referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea sindicală, religie, etnie, starea materială, originea socială sau care pot constitui discriminare pe criterii de sex.

Sunt declarați admiși la proba practică candidații care au obținut minimum 50 de puncte ;

 • Sunt declarați admiși la interviu candidații care au obținut minimum 50 de puncte ;
 • Punctajul final al candidatului se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la

probe;

 • Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarati admiși la proba precedentă ;
 • Se consideră admis candidatul care a obținut cel mai mare punctaj dintre candidații care au concurat pentru acest post, cu condiția ca acesta să fi obținut punctajul minim necesar ( 50 puncte ).

 

BIBLIOGRAFIE

Regulament de Ordine Interioară a Școlii Gimnaziale Nr. 29 „Mihai Viteazul” Constanța

Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar

Legea nr. 319 din 14 .07.2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă (publicată în Monitorul Oficial nr. 646/26.07.2006)- Cap.4 – Obligaţiile lucrătorilor ;

Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; Cap. 1-2

fisa_post_ingrijitor

Fișă post îngrijitor