Burse an școlar 2022-2023

Bursele se acordă în fiecare an școlar, pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul pregătirii și susținerii evaluării naționale de către absolvenții clasei a VIII-a.

BURSA DE PERFORMANȚĂ

Art. 7. — (1) Bursele de performanță se acordă elevilor care se încadrează în cel puțin unul din cazurile următoare:

 1. a) au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor școlare naționale organizate de Ministerul Educației;
 2. b) s-au calificat în loturile de pregătire organizate de Ministerul Educației pentru competițiile internaționale;
 3. c) au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de Ministerul Educației;
 4. d) au obținut locurile I, II sau III la competițiile sportive internaționale la care participă loturile naționale ale României.

(2) Lista competițiilor școlare naționale, precum și lista competițiilor/concursurilor pentru care se acordă bursele de performanță menționate la alin. (1) este aprobată și publicată de ME.

(3) Bursele de performanță obținute în baza prevederilor alin. (1) se acordă pe perioada anului școlar următor celui în care s-au obținut rezultatele.

(4) Pot primi bursa doar elevii promovați la toate disciplinele, la finalul cursurilor din anul școlar anterior.

Art. 8. — Bursele de performanță se acordă elevilor pe baza rezultatelor obținute conform prevederilor art.7 alin. (1) lit. a), b), c) și d), atestate prin copii certificate conform cu originalul, la nivelul unității de învățământ, de pe diplomele obținute la competiții, la propunerea dirigintelui, nefiind condiționată de depunerea unei cereri în acest sens.

BURSE DE MERIT

Art. 8. — (1) Bursele de merit se acordă elevilor din clasele a VI a-a VIII a în funcție de rezultatele obținute la învățătură și se încadrează în cel puțin unul din cazurile următoare:

 1. a) au obținut media anuală generală de cel puțin 9,50 și au acumulat cel mult 20 absențe nemotivate/anîn anul școlar anterior;
 2. b) au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de ME.

(2) Lista competițiilor școlare naționale, precum și lista competițiilor/concursurilor pentru care se acordă bursele de merit menționate la alin. (1) este aprobată și publicată anual de ME.

(3) Bursele de merit obținute în baza prevederilor alin. (1)  se acordă pe perioada anului școlar următor celui în care s-au obținut rezultatele.

(4) Pot primi bursa doar elevii promovați la toate disciplinele, la finalul cursurilor din anul școlar anterior.

Art. 11 — Bursele de merit se acordă elevilor pe baza rezultatelor obținute conform prevederilor art.10, atestate prin documente școlare, respectiv prin copii certificate conform cu originalul, la nivelul unității de învățământ, de pe diplomele obținute la competiții, la propunerea dirigintelui, nefiind condiționată de depunerea unei cereri în acest sens.

PENTRU BURSELE DE MERIT ȘI PERFORMANȚĂ ELEVII NU MAI FAC CERERI.

DIRIGINTELE COMPLETEAZĂ TABELUL CU ELEVII CARE AU DREPTUL LA BURSĂ ȘI ÎL SEMNEAZĂ

BURSA DE STUDIU

Art. 13. — (1) Bursa de studiu se acordă elevilor care provin din familii cu un venit mediu net lunar pe membru de familie, pe ultimele 3 luni anterioare cererii, cel mult egal cu salariul minim net pe economie și care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 1. a) au obținut media anuală generală de cel puțin 7,50 și au acumulat cel mult 20 absențe nemotivateîn anul școlar anterior, cu excepția elevilor din claselea V-a;
 2. b) au obținut, în clasa a IV-a, calificativul ”foarte bine” la toate disciplinele de studiu și au acumulat cel mult 20 absențe nemotivateîn anul școlar anterior, pentru elevii din clasa a V-a;

(2) Pentru obținerea bursei de studiu, elevii majori sau părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali ai elevilor minori depun la comisia de atribuire a burselor din unitatea de învățământ o cerere însoțită de acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei de studiu, în primele 20 zile lucrătoare ale anului școlar. La stabilirea venituluimediu net lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocația complementară pentru copii, cu excepția burselor școlare și universitare.

BURSA SOCIALĂ

Art. 14. — Bursele de ajutor social se acordă elevilor, la cerere, în funcție de situația materială a familiei sau a susținătorilor legali.

Art.15 Bursele de ajutor social se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat, înscriși la cursurile cu frecvență, inclusiv celor școlarizați la domiciliu sau care urmează cursurile în școala de spital, care se încadrează în cel puțin una dintre următoarele situații:

 1. elevi proveniți din familii care nu realizează un venit mediu net lunar pe membru de familie, pe ultimele 12 luni anterioare cererii, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie. La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocația familială complementară și alocația pentru copii. Se va lua în calcul salariul minim net pe economie în vigoare la data depunerii cererii;
 2. elevi orfani, elevi aflați în întreținerea unui singur părinte (copil orfan de un părinte; copil aflat în tutela exclusivă a unui părinte, în urma divorțului – inclusiv financiar, în hotărârea de divorț nu este trecută obligația de întreținere a celuilalt părinte; copil cu tată declarat necunoscut; copil adoptat de o singură persoană) și elevi abandonați de părinți asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție specială, respectiv plasamentul/plasamentul de urgență, acordarea bursei nefiind condiționată de venitul net lunar al familiei;
 3. elevi care au deficiențe/afectări funcționale produse de boli, tulburări sau afecțiuni ale structurilor și funcțiilor organismului, structurate tipologic conform Ordinului ministrului sănătății și al ministrului muncii, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilități în grad de handicap și a modalităților de aplicare a acestora, cu modificările și completările ulterioare, astfel:
 4. boli și tulburări ale sistemului nervos și ale funcțiilor mentale globale;
 5. boli ale structurilor și funcțiilor senzoriale;

III. boli ale structurii laringelui și funcțiilor sale;

 1. boli ale structurii sistemului cardiovascular și ale funcțiilor sale;
 2. boli ale structurii aparatului respirator și ale funcțiilor sale
 3. boli ale structurii sistemului imunitar și ale funcțiilor sale;

VII. boli ale structurii și funcțiilor sistemelor digestiv, metabolic și endocrin;

VIII. boli ale structurii funcțiilor aparatului urinar cu sau fără insuficiență renală cronică (IRC), indiferent de cauză;

 1. boli ale structurii și funcțiilor aparatului locomotor și corespunzătoare mișcării;
 2. boli ale structurii pielii, anexelor și funcțiilor tegumentului;
 3. boala canceroasă (indiferent de localizare, inclusiv recidivele și metastazele);

XII. boli genetice;

XIII. transplantul de organe, țesuturi și celule, stările posttransplant;

XIV. orice altă boală, tulburare sau afecțiune, de exemplu, cronică/genetică/care necesită tratament îndelungat pentru cel puțin 6 luni sau servicii de abilitare și reabilitare pentru cel puțin 6 luni sau îngrijiri paliative și care se înscrie în vreuna dintre categoriile enumerate la pct. I-XIII este luată în considerare;

 1. d) elevii din învățământul primar și gimnazial din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate, întrucât nu au posibilitatea să studieze într-o unitate de învățământ din localitatea de domiciliu, acordarea bursei nefiind condiționată de venitul net lunar al familiei; prin localitate de domiciliu se înțelege comuna/orașul cu subdiviziunile sale administrative.

(2) Acordarea burselor sociale pentru motive medicale se face pe baza certificatului eliberat de medicul specialist (tip A5) și avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul școlar, respectiv a certificatului de încadrare în grad de handicap, fără a fi condiționată de venitul net lunar al familiei.

Art. 16. — (1) Bursele de ajutor social pot fi revizuite lunar, la cererea beneficiarilor, în funcție de modificările intervenite în veniturile nete lunare ale familiei.

(2) Elevii care acumulează 10 sau mai multe absențe nemotivate într-o lună nu primesc bursa de ajutor social pentru luna respectivă.

Art. 17. — Pentru obținerea bursei de ajutor social, elevii majori sau părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali ai elevilor minori depun la comisia de atribuire a burselor din unitatea de învățământ o cerere însoțită de acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei de ajutor social, în primele 20 zile lucrătoare ale anului școlar.

ACTELE PENTRU BURSA DE STUDIU ȘI BURSA SOCIALĂ SE DEPUN ÎN PERIOADA 09-28.09.2022 ÎNSOȚITE DE CEREREA SEMNATĂ DE PĂRINTE.

 

Dispoziții finale

Art. 19. — (1) Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanță, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu.

(2) Elevii care au dreptul să primească atât bursă de performanță, cât și bursă de merit sau bursă de studiu trebuie să opteze pentru una din acestea, putând să o aleagă pe cea cu valoare mai mare sau acordată pentru o perioadă de timp mai mare.

(3) Elevii cu cerințe educaționale speciale pot obține bursă de studiu/merit/performanță/ajutor social, indiferent dacă beneficiază și de o măsură de protecție socială.

Art. 20. — Bursele de ajutor social se acordă și pe perioada vacanțelor școlare pentru elevii prevăzuți la art. 15, în următoarele situații:

 1. a) elevilor care au promovat anul școlar sau celor care la sfârșitul anului școlar sunt corigenți la o singură disciplină de învățământ și au acumulat cel mult 20 absențe nemotivate/ an;
 2. b) absolvenților învățământului gimnazial care fac dovada că au fost admiși în liceu/învățământ profesional, cursuri cu frecvență, într-o unitate de învățământ preuniversitar de stat;
 3. c) elevilor care repetă anul din motive medicale, dovedite prin documente medicale.

Art. 21 — Nu pot constitui criterii de acordare/neacordare a burselor: religia, rasa, etnia, sexul, apartenența politică a elevului sau a familiei acestuia, apartenența la organizații legal constituite, studiile efectuate în străinătate, precum și accesul la burse din alte surse sau oricare alte criterii discriminatorii

DESCĂRCARE CERERE BURSĂ STUDIU

DESCĂRCARE CERERE BURSĂ SOCIALĂ

ORDINUL ME 5379/2022 – CRITERII GENERALE BURSE 2022-2023