ANUNŢ: concurs post informatician

Şcoala Gimnazială Nr.29 „Mihai Viteazul” Constanța organizează concurs pentru ocuparea postului de  INFORMATICIAN  pentru perioadă determinată, în data de  28 septembrie 2017, ora 900, la sediul unității din Constanța, strada Cişmelei, nr.13.

 Condiţii de participare:

 • Nivel studii universitare în domeniul informatic;
 • Cunoaşterea  limbajelor de programare;
 • Starea de sănătate corespunzătoare postului.

Documente necesare înscrierii la concurs:

 • Cerere de înscriere adresată directorului instituţiei;
 • Curriculum vitae;
 • Copie /original ale actelor de studii;
 • Copii /original certificate de naştere, certificat de căsătorie (dacă este cazul);
 • Copie / original Carte de identitate;
 • Cazier judiciar în original sau adeverinţă pe proprie răspundere că nu are antecedente penale;
 • Copie carte de munca sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă/ specialitate;
  Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată  cu cel mult şase zile anterior derulării concursului, eliberată de medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
 • Alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului

Etapele de desfăşurare ale  concursului:

 • Depunerea dosarelor la secretariatul şcolii 11–22 septembrie 2017, intervalul 900-1300
 • Proba practică: scrisă  pe calculator – 28.09.2017, ora 900
 • Proba de interviu:  28.09.2017, ora 1130
 • Afişarea rezultateloriniţiale: 29.09.2017, ora 1400   
 • Depunerea contestaţiilor: 29.09.2017, ora 14-16
 • Soluţionarea contestaţiilor: 2.10.2017, ora 12.00
 • Afişarea rezultatelor finale: 2.10. 2017, ora 16.00

BIBLIOGRAFIE

 •  Legea 477 / 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile si instituţiile publice
 • Legea nr. 53 / 2003 – Codul muncii
 • Legea nr. 319 / 2006 a securității și sănătății în muncă
 • Legea nr. 307 / 2006 privind apărarea împotriva incendiilor
 • Tanenbaum A S. Organizarea structurată a calculatoarelor
 • Tanenbaum A S.  Rețele de calculatoare
 • Dădârlat V. T.  Rețele de calculatoare – de la cablare la interconectare
 •  Documentație de pe site-urile http://portal.edu.ro/, http://office.microsoft.com, http://www.w3schools.com

Informaţii suplimentare se pot obţine de  la secretariatul şcolii, tel: 0341-405837, sau la sediul instituției: Strada Cişmelei, Nr. 13

admin